Inschrijving in het Register

Om in het register van het NIVRE ingeschreven te kunnen worden, volgt het secretariaat de volgende procedure:

Voor een aanvraag om geregistreerd te worden hanteert het NIVRE het zogeheten “Aanvraagformulier inschrijving Register”.
Nadat een aanvraag, voorzien van handtekening én tezamen met de gevraagde documenten, door de afdeling registratie is ontvangen, wordt:

* een ontvangstbevestiging per mail naar de aanvrager gestuurd;
* de aanvraag opgenomen in het registratiesysteem;
* gecontroleerd of alle gevraagde documenten zijn bijgevoegd;
* beoordeeld of er wordt voldaan aan de registratievoorwaarden.

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan
Als wordt voldaan aan alle voorwaarden, wordt het branchebestuur van de branche ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra op de hoogte gesteld dat het secretariaat overgaat tot inschrijving. Vervolgens wordt de aanvraag verder administratief verwerkt en ontvangt de aanvrager de bevestiging van inschrijving.
De inschrijving is dan direct zichtbaar in het Register op de website.

Aanvraag incompleet
Wanneer een aanvraag incompleet is, wordt dit na ontvangst van de aanvraag telefonisch met de aanvrager besproken. Ter dossiervorming zal het gesprek per e-mailbericht aan de aanvrager worden bevestigd.
Het tijdvak dat volgt is afhankelijk van hetgeen ontbreekt en alsnog wordt ontvangen op het secretariaat. Indien een aanvraag compleet is na ontvangst van de ontbrekende stukken zal de aanvraag worden verwerkt en bevestigd.

Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan
Wanneer uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager niet aan alle voorwaarden voldoet, wordt de aanvrager hiervan na ontvangst van de aanvraag telefonisch op de hoogte gesteld. Ter dossiervorming zal het gesprek per e-mailbericht aan de aanvrager worden bevestigd. Het tijdvak dat volgt is afhankelijk van hetgeen waaraan niet wordt voldaan.

Indien een verzoek tot vrijstelling voor bepaalde opleidingen wordt ingediend, zal er een aparte procedure volgen, zie onderstaand.

Indien niet wordt voldaan aan de registratievoorwaarden en er volgt afwijzing, hetgeen afhankelijk is van waaraan niet wordt voldaan, wordt de aanvrager hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Ter dossiervorming zal het gesprek per e-mailbericht aan de aanvrager worden bevestigd. Tegen afwijzing kan conform het Huishoudelijk reglement bezwaar worden gemaakt bij het Bestuur. Dit bezwaar dient binnen zes weken na datum afwijzing per e-mail (registratie@nivre.nl) te worden ingediend.

Documenten die niet voor de registratie relevant zijn, of documenten van personen die niet kunnen worden geregistreerd, worden conform AVG-wetgeving na drie maanden vernietigd.

Aanvraag vrijstelling
Vrijstellingen voor opleidingsvoorwaarden kunnen worden verleend op basis van inhoudelijk vergelijkbare opleidingen, welke met goed gevolg en niet langer dan 10 jaar geleden zijn afgerond.

Een vrijstelling dient schriftelijk ingediend te worden, tezamen met een duidelijke onderbouwing en een indeling of index van de gevolgde opleiding(en), alsmede het behaalde diploma.

Vrijstellingen op basis van opleidingen die bij ons niet bekend zijn, zal het secretariaat, afhankelijk over welke opleiding het gaat, voorleggen aan de portefeuillehouder van het bestuur of het branchebestuur. Hierover wordt de aanvrager binnen drie werkdagen geïnformeerd .

Vrijstellingen op basis van opleidingen die bekend zijn bij het NIVRE en op basis waarvan eerder vrijstelling is verleend, staan per branche op de website bij de inschrijvingsvoorwaarden vermeld.

Voor inschrijving in het Register kunt u middels het aanvraagformulier een verzoek indienen. Dit formulier kunt u digitaal invullen.

Aanvraagformulier inschrijving Register