Inschrijving/Registratievoorwaarden

Onmiddellijk voorafgaand aan de inschrijving/registratie als NIVRE Register-Expert dient de aanvrager aansluitend aan de datum van aanvraag:

  • ten minste drie jaren hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te zijn als schade-expert in de branche waarvoor een aanvraag wordt ingediend, de drie jaren dienen aansluitend te zijn voorafgaand aan de datum van aanvraag;
  • alle vereiste opleidingen aantoonbaar met goed gevolg te hebben afgerond;
  • een natuurlijk persoon te zijn;
  • van onbesproken gedrag te zijn;
  • aantoonbaar verzekerd te zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kunt u schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl

Een schade-expert die alle basisopleidingen aantoonbaar met goed gevolg heeft afgerond kan, mits wordt voldaan aan de overige inschrijving/registratievoorwaarden, een aanvraag indienen om te worden ingeschreven als Kandidaat NIVRE Register-Expert, voor een éénmalige periode van maximaal vier jaar.

De branche Toedrachtonderzoek kent twee specialismen: tactisch en technisch onderzoek.
Naast de basisopleidingen geldt voor:

  • tactisch onderzoek: particulier onderzoeker óf opleiding fraudebeheersing verzekeringen (RCF) óf gelijkwaardige opleiding(en), deze laatste(n) ter beoordeling aan het secretariaat NIVRE en branchebestuur Toedrachtonderzoek;

  • alleen technisch onderzoek: vaktechnische onderzoekopleiding(en), deze laatste(n) ter beoordeling aan het secretariaat NIVRE en branchebestuur Toedrachtonderzoek.

Voor een overzicht van de opleidingseisen maak eerst onderstaand een keuze uit Kandidaatsregistratie óf volledige registratie als Register-Expert

Indien een gelijkwaardige opleiding is afgerond, kan vrijstelling worden gevraagd. Hier vindt u de daarvoor geldende procedure.