Aansluitingseisen De Kamer

De voor inschrijving in aanmerking komende bureaus c.q. afdelingen van rechtspersonen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende vereisten:

      •  De meerderheid van het operationeel management van de organisatie dient individueel als
         NIVRE Register-Expert te zijn ingeschreven.

      •  Indien en voor zover er slechts twee directieleden zijn aangesteld bij de verzoekende
         organisatie, dan geldt dit vereiste voor ten minste één van hen.

      •  De organisatie dient tenminste vijf jaar ingeschreven te zijn als expertise-/inspectie-/taxatie-
          bureau bij de Kamer van Koophandel.

      •  De organisatie dient de meest recente jaarstukken aan het NIVRE secretariaat te overleggen om
         de levensvatbaarheid en continuïteit te kunnen beoordelen, waarbij de cijfers worden getoetst
         aan de hand van financiële ratio’s zoals solvabiliteit en liquiditeit.

      •  De organisatie dient zijn expertise-, inspectie- en taxatieactiviteiten op objectieve en integere
         wijze te beoefenen. Indien het zich voordoet dat er een klacht over de organisatie bij de
         Klachten- en geschillencommissie van het NIVRE is voorgelegd zal er voor de duur van de
         behandeling van de klacht, waarbij er toetsing van de gedragscode plaatsvindt, de
         inschrijvingsbeoordeling opschorten.

      •  Het Bestuur behoudt zich het recht voor om inschrijving op grond van Klachtenbehandeling in
         het verleden te weigeren.

      •  Indien de organisatie verklaart geen gebruik te maken van de collectieve
         beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient de organisatie een dekkingsbewijs te overleggen ter
         zake de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarvan de voorwaarden minimaal
         gelijk zijn aan die van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het NIVRE.


Zelfstandig Ondernemende met een volledige registratie als NIVRE Register-Experts kunnen zich aansluiten bij het Platform ZO van de Kamer.

Overige bepalingen ten aanzien van het in- en uitschrijven bij De Kamer zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van het NIVRE.


Aanvraagformulier inschrijving De Kamer

Aanvraagformulier inschrijving Kamer Platform ZO