Regeling tegemoetkoming opleidingskosten

Inleiding

Verjonging is in de gehele beroepsgroep van cruciaal belang. Om Kamerbureaus te stimuleren de bij hen werkzame experts zo snel mogelijk te begeleiden naar het NIVRE-opleidingstraject, heeft het NIVRE-bestuur in november 2020 besloten Kamerbureaus per 1 januari 2021 onder bepaalde voorwaarden tegemoet te komen in de kosten voor de opleidingen nodig om ingeschreven te kunnen worden als NIVRE-expert.

Algemeen

Werkgevers van Aspiranten die binnen de gestelde termijn worden ingeschreven als NIVRE-expert krijgen onder bepaalde voorwaarden maximaal € 1.000,00 exclusief btw korting op de jaarbijdrage van de betreffende expert, als bijdrage in de opleidingskosten voor de opleidingen, vanaf het moment dat de aspirant wordt ingeschreven NIVRE-Expert. Dit bedrag wordt verrekend met de jaarbijdragen die periodiek voor de inschrijving in het register voldaan dienen te worden.

Hiervoor geldt een aantal belangrijke voorwaarden:

  • De aspirant dient in overleg met de werkgever de regeling aan te vragen in de periode waarin de betreffende expert als NIVRE-aspirant is geregistreerd
  • De regeling kan alleen in behandeling worden genomen voor werkgevers die op het moment van aanvraag minimaal één jaar als organisatie zijn aangesloten bij het NIVRE
  • De NIVRE-aspirant is niet eerder geregistreerd geweest
  • De regeling gaat in als de aspirant alle opleidingen heeft afgerond en ingeschreven wordt als NIVRE-expert en niet als Kandidaat-expert

Regeling

In de periode waarin een expert bij het NIVRE staat ingeschreven als aspirant kan een aanvraag ingediend worden voor tegemoetkoming in de opleidingskosten van de basisopleidingen. Wanneer de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en door het secretariaat is als zodanig is bevestigd, zal op het moment dat de aspirant wordt ingeschreven als NIVRE-expert korting worden verrekend op de dan geldende jaarbijdrage en geldig blijven tot het bedrag van EUR 1.000.

Ingang regeling

  • De organisatie/werkgever is op het moment dat de regeling in gaat nog steeds bij het NIVRE-aangesloten
  • De werkgever dient aan te tonen de kosten ter hoogte van € 1.000,00, betrekking hebbend op de NIVRE vereiste opleidingen, te hebben voldaan
  • Het secretariaat heeft bevestigd dat de betreffende expert is ingeschreven als NIVRE-expert

Wanneer de betreffende expert waarvoor de regeling is aangevraagd niet langer in dienst is bij de werkgever waarbij de expert als aspirant werkzaam was ten tijde dat de regeling is aangevraagd, komt de tegemoetkoming te vervallen. Als de aspirant van werkgever wisselt ten tijde dat hij nog als Aspirant is geregistreerd dient de aanvraag voor de tegemoetkoming opleidingskosten opnieuw worden ingediend en gelden opnieuw alle hiervoor genoemde voorwaarden.

Een door het NIVRE toegekende tegemoetkoming aan de werkgever voor de betreffende expert, kan niet worden overgedragen aan een andere werkgever.
Wanneer de regeling niet is aangevraagd ten tijde dat de expert bij het NIVRE als Aspirant stond ingeschreven, dan wordt de regeling niet toegekend.

Deze regeling kan te allen tijde, zonder nadere opgave van reden, door het Bestuur gewijzigd of ingetrokken kan worden. In dat geval blijven de lopende toezeggingen gestand, maar er kunnen dan geen nieuwe aanvragen op de oude regeling worden goedgekeurd.

Rotterdam, januari 2021

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, kunt u dit aanvraagformulier invullen.