Kies branche:

Verbondsdirecteur Leo de Boer gaf bij ‘Kamer’ NIVRE visie op expertisebranche

23-11-2016 09:37

“De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Dat geldt ook voor de verzekerings- en expertisesector. De komende vijf jaar worden de schapen van de bokken gescheiden, ook in uw branche.” Die woorden sprak Leo De Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars op 9 november jongstleden in een inleiding met als titel ‘Expertise in de nieuwe wereld’ tijdens een bijeenkomst van de ‘Kamer’, het werkgeversplatform binnen het NIVRE. Hij wees op de krimpende, maar complexer wordende schademarkt en hield de aanwezigen aan de hand van een viertal vragen een (toekomst)spiegel voor: ‘Wat wordt uw nieuwe rol?’ , ‘Wat wordt uw verdienmodel?’, ‘Zijn expertisebureaus er klaar voor?’ en ‘Wat gaat u en/of het NIVRE er aan doen?’

Vragen die stuk voor stuk leidden tot een boeiende discussie met de zaal, met name over het dilemma tussen enerzijds de gewenste hogere klanttevredenheid en consumentenvertrouwen en anderzijds de noodzakelijke kostenbeheersing. De Boer wees met het oog hierop op de hagelschades op 23 juni van dit jaar in de regio Someren waar meer dan 100.000 schadeclaims op één dag voor een schadelast van minstens 500 miljoen euro zorgden. “ Aan de ene kant een mooi moment om je meerwaarde als verzekeraar waar te maken, maar aan de andere kant moet het uiteindelijk wel betaalbaar blijven.”

Minder schades, meer complexiteit

Volgens De Boer worden de meest ingrijpende veranderingen voor zowel samenleving als
de verzekerings- en expertisebranche ingegeven door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Hij noemde onder meer de zelfrijdende auto, big data, drones, blockchain, en internet of things. “ In 2014 werd al voorspeld dat rij-ondersteunende sensoren in smart cars zullen zorgen voor minder aanrijdingen in het verkeer en voor 15 tot 25% minder schadelast. Maar inmiddels worden al hogere percentages verwacht. En door de toepassing van sensoren woningen (smart homes) wordt rekening gehouden met 40 tot 60% minder schades, terwijl ook in het zakelijke segment de smart industries in opkomst zijn (robots, internet of things, artificial intelligence etc) . Hierdoor zal het aantal schades afnemen, maar zullen de schadeclaims steeds complexer worden. Op het klimaat (storm, regen, ijzel, hagel) kunnen we geen invloed uitoefenen, wel op de kans op menselijke fouten.”

Het bovenstaande heeft volgens de directeur Schade een grote impact op zowel de schadeverzekerings als expertisebranche. “Een en ander vraagt op tal van gebieden om innovatie. Ten aanzien van onze maatschappelijke positionering, onze kennis over onze klanten en onze verdienmodellen”,  aldus De Boer, die ook het zo belangrijke vertrouwen van de consument in de verzekeringsbranche  aanstipte . “Hoewel de klant steeds meer centraal staat in het beleid van verzekeraars, iets wat de AFM zelf ook aangeeft, is er voor verzekeraars op dit vlak nog veel te winnen is. Met name de uitvoering van dat beleid kan beter.”

Innovatie

De Boer stond in zijn presentatie daarnaast nadrukkelijk stil bij het onderwerp innovatie. Uit een eerder onderzoek onder de leden van het Verbond van Verzekeraars kwam naar voren dat het oppakken van innovatie als belangrijkste actiepunt werd gezien met het oog op de continuïteit in de toekomst (8,3 op schaal van 1 – 10). Als andere impactvolle ontwikkelingen werden genoemd een verdergaande digitalisering van internet (8,2), het terugbrengen van de bedrijfskosten (8,1), de toenemende wet- en regelgeving (8,0) en nieuwe verdienmodellen (7,7). 

Het Verbond is reeds in 2011 met dit onderwerp aan de slag gegaan, hetgeen twee jaar later resulteerde in het TNO-onderzoek ‘Oog voor innovatie’ waarin hieromtrent ongeveer 150 maatschappelijke en technologische trends werden benoemd. Dit rapport werd twee jaar later gevolgd door een nieuw rapport ‘Innovatie voor de verzekeringssector; aan de slag met elkaar en met anderen’, die aan alle aanwezigen werd uitgereikt. Het tweede rapport leidde onder meer tot de oprichting van het InsuranceLab en de Innovatieagenda, waarin een vijftal actielijnen voor de verzekeringssector zijn genoemd:

1. Werken aan een cultuur van innovatie en verandering;
2. Opzetten van een kennisinfrastructuur voor innovatie;
3. Collectief wegnemen van blokkades;
4. Collectief benutten van kansen;
5. Inrichten van een governancestructuur voor innovatie.

Deze vijf actielijnen worden door middel van 21 punten vertaald in concrete acties. De Boer riep ook het NIVRE op om innovatie hoog op de agenda te zetten. Hij gaf aan dat het Verbond van harte bereid is om hierover goed contact te houden. Het NIVRE volgt dit advies en heeft deze activiteit hoog op de agenda gezet.