Kies branche:

Ambitieuze plannen nieuw RCF-bestuur: register verbreden, kwaliteit verhogen en invoering e-learning

14-2-2017 11:43

Het bestuur van het RCF (Register Coördinatie Fraudebeheersing), één van de geassocieerde registers binnen het NIVRE, is het afgelopen jaar in de nieuwe samenstelling voortvarend aan de slag gegaan. Na een grondige interne inventarisatie, waarbij alle bestaande activiteiten en facetten tegen het licht zijn gehouden, heeft het nieuwe bestuur zijn ambitieuze plannen gepresenteerd voor de komende jaren. Meest in het oog springende onderdelen daarin zijn het streven naar een verdere verbreding van de doelgroep door verbinding te zoeken met de coördinatoren fraudebeheersing, dan wel de afdelingen veiligheidszaken uit andere bedrijfstakken en het naar een nog hoger kwaliteitsniveau tillen van de ingeschreven professionals. Daarnaast wil het RCF-bestuur het systeem van permanente educatie beter afstemmen op de wensen en behoeften van de doelgroep en diens werkgevers en hiervoor naast de fysieke kennisoverdracht een systeem van e-learning gaan toepassen. “Als je de RCF ziet als een product, dan zou je kunnen stellen dat we nadrukkelijker willen inspelen op de wensen van onze klanten en meerwaarde willen bieden door de kosten van inschrijving ruimschoots te laten opwegen tegen de geboden activiteiten. Op die manier willen we onze klanttevredenheid verder verhogen.”

Het nieuwe RCF-bestuur is volgens voorzitter Henk Boonstra (Vivat/Reaal) een betere afspiegeling van de ‘bloedgroepen’ die het voor ogen staat. Naast Boonstra hebben hierin zitting: drs. Nancy Carels –Koorn (Unirobe Meeùs Groep), drs. Marcel Kommer (CZ), mr. Kitty Koning (Univé Rechtshulp), Bart Rijper (Verbond/Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) en Simon Staadegaard (Rabobank/De Lage landen). 

Doelstelling/missie

Dat laatste is een permanent proces, benadrukt voorzitter Henk Boonstra van het branchebestuur RCF. “Als bestuur hebben we kritisch gekeken naar alle activiteiten, inclusief het huidige PE-systeem, en gesproken met representanten van alle stakeholders, onder wie ook ingeschreven RCF’s en hun werkgevers. Uit die inventarisatie zijn een groot aantal verbeterpunten naar voren gekomen, zowel ten aanzien van de verplichte PE als de manier waarop die PE-bijeenkomsten te volgen zijn. In ons Plan van Aanpak voor de komende jaren hebben we daartoe tal van aanbevelingen gedaan. We willen als bestuur op de zaken voortvarend doorpakken.”

E-learning en andere aanbevelingen

Stilstand is achteruitgang, is een bekend gezegde, dat ook door het RCF-bestuur wordt onderschreven. “In onze optiek moet je continu streven naar verdere verhoging van het kwaliteitsniveau, zowel met betrekking tot de vakkennis als ten aanzien van vaardigheden en competenties. Daartoe hebben we in ons Plan van Aanpak dan ook concrete voorstellen gedaan. Het ultieme doel is uiteindelijk dat betrokken werkgevers dusdanig de meerwaarde herkennen en onderkennen van fraudecoördinatoren die zijn ingeschreven in het RCF-Register, dat zij al haar medewerkers betrokken bij fraudebeheersing inschrijven in het RCF Register”, aldus de bestuursvoorzitter.

Een opvallend voorstel in het Plan van Aanpak daarin is de toepassing van e-learning. Boonstra licht toe: “Het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten kost de ingeschreven fraudecoördinatoren en hun werkgevers de nodige tijd en dus geld. Hoewel de ingeschrevenen wonen en werkzaam zijn in het gehele land, concentreren de PE-bijeenkomsten zich vooral in het midden van het land. Door middel van nieuwe opleidingsmethodieken als e-learning en computeronderwijs denken we zowel tijd als geld te kunnen besparen. Daarnaast zou een PE op afstand ook prima kunnen worden ingezet om in elk geval de toetstermen van de RCF-opleiding periodiek te herhalen.” 

Verbreden

Het RCF-bestuur heeft de afgelopen periode ook nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om het Register verder te versterken en het aantal ingeschrevenen verder te verhogen. Daarbij wordt volgens Boonstra niet alleen het vizier gericht op coördinatoren die werkzaam zijn in of voor de verzekeringsbranche (incl. zorg- , levens- en rechtsbijstandverzekeraars en gevolmachtigden). Maar wordt daarnaast ook gekeken naar professionals in andere financiële instellingen die soortgelijke (fraude)onderzoekswerkzaamheden verrichten, zoals banken, leasemaatschappijen en hypotheekinstellingen. Ook kijkt RCF-bestuur nadrukkelijker dan voorheen in hoeverre Register-fraudecoördinatoren zijn te vermarkten naar andere bedrijfstakken dan de verzekeringssector. “Dit jaar zullen de eerste vruchten van onze inspanningen zichtbaar worden”, besluit bestuursvoorzitter Boonstra.

Voor het Plan van Aanpak RCF, klik hier