Kies branche:

'Kamer nieuwe stijl’ kiest voor bredere afspiegeling werkgevers

3-3-2017 12:10

Om de belangen van de werkgevers in expertise- en schaderegelingsland nóg beter te kunnen behartigen heeft het NIVRE gekozen voor een nieuwe opzet en samenstelling van het Kamerbestuur, dat tot dusver vooral uit vertegenwoordigers van de grote(re) bureaus bestond.

“In de nieuwe opzet zal het Kamerbestuur bestaan uit vertegenwoordigers van zoveel mogelijk ‘bloedgroepen’ aan werkgeverszijde. Naast een representant van de grotere expertisebureaus zijn dat vertegenwoordigers van de midden- en kleinere expertisebureaus, de contra-bureaus, de belangenbehartigers, verzekeraars en de zelfstandige ondernemers”, licht Ronald Pols toe, die in november vorig jaar Hans de Hoog is opgevolgd als voorzitter van ‘de Kameren uit dien hoofde ook is toegetreden tot het NIVRE-bestuur met als portefeuille ‘Werkgeversbelangen’.

Zelf vertegenwoordigt Pols, directeur DEKRA Claims & Expertise, de grotere bureaus. “Voor de overige bestuurszetels zijn we op zoek naar geschikte kandidaten uit alle gremia. Daarvoor hebben we als NIVRE profielen opgesteld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het NIVRE”, aldus de Kamervoorzitter, die van mening is dat door de vertegenwoordiging van alle werkgeversgremia het Kamerbestuur ‘nieuwe stijl’ een betere afspiegeling zal vormen van de werkgevers binnen het NIVRE. “Door dit breder draagvlak kunnen we de belangen van een ieder nóg beter behartigen en daarmee onze meerwaarde naar de werkgevers verder optimaliseren: in de vorm van overleg met en lobby richting andere marktpartijen en door het bieden van tal van ondersteunende activiteiten, zowel op het gebied van vaktechnische zaken als met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Op die manier fungeren wij als ‘Kamer’ als belangrijke schakel tussen het NIVRE en de (commerciële) markt.”

Heroriëntatie rol

Bovengenoemde verandering vloeit voort uit een heroriëntatie binnen het Kamerbestuur over zijn eigen rol en functie. “Daaruit kwam onder meer naar voren dat de positie van ‘de Kamer’ beter zou passen in de NIVRE-structuur in plaats van naast het NIVRE, zoals dat voorheen het geval was”, licht Pols toe, die van mening is dat een dergelijke verschuiving geenszins tornt aan de belangenbehartiging van de Kamerbureaus. In de praktijk worden tenslotte de gemeenschappelijke werkgeversbelangen en overleggen met belangenorganisaties gezamenlijk met het NIVRE-bestuur uitgevoerd.” Het NIVRE heeft er overigens voor gekozen om de benaming Kamer te handhaven, omdat de aanduiding van aangesloten bureaus (Kamerbureaus) in de markt inmiddels gesetteld is.