Kies branche:

Reactie op Argos uitzending 14 december 2019 Letselschade NIVRE

18-12-2019 15:05

Op zaterdag 14 december jl. heeft ARGOS Radio (VPRO) een onderwerp uitgezonden over malafide letselschadebureaus en letselschade-experts. Namens het NIVRE heeft het branchebestuur de volgende reactie gestuurd. Het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) is doorgaans terughoudend met reacties op mediaberichten over de schadebranche. Reden hiervoor is dat uitspraken in de media vaak niet in de juiste context lijken plaats te vinden en daardoor nuance missen.

In uw uitzending van 14 december 2019 waarin een eenzijdig beeld wordt geschetst over de letselschadebranche, spreken twee advocaten, aangesloten bij de vereniging Advocaten Slachtoffers Personenschade (ASP), zich in uw uitzending uit over malafide letselschadebureaus en letselschade-experts. Hierbij wordt de indruk gewekt dat alleen gespecialiseerde letselschadeadvocaten voldoende gekwalificeerd zijn, om letselschadeslachtoffers bij te staan bij het verkrijgen van een correcte schadevergoeding. Letselschade experts, niet zijnde gespecialiseerde advocaten hebben onvoldoende kennis, waardoor slachtoffers een te lage schadevergoeding krijgen en zodoende financieel gedupeerd raken.  Bovendien kunnen deze letselschade experts niet voor hun werkzaamheden ter verantwoording worden geroepen, zo is in uw uitzending te horen.

 Het door de advocaten geschetste beeld past in een branche waarin sprake is van sterk concurrentiële verhoudingen tussen marktpartijen om een slachtoffer bij te staan.

Helaas wordt in uw uitzending volledig voorbij gegaan aan de 1500 bij het NIVRE ingeschreven schade-experts, waarbij de indruk zou kunnen worden gewekt dat NIVRE Register Experts horen bij het geschetste malafide ongeregelde circuit. Dat beeld is niet correct.

 Om bij het NIVRE ingeschreven te worden moeten alle schade-experts een opleidingscurriculum volgen. Circa 400 leden zijn ingeschreven in de branche Personenschade en dienen bovendien nog een bovenbouw opleiding te volgen. De gehele opleiding duurt circa drie jaar. Pas na het voltooien van de opleiding en minimaal drie jaar als expert te hebben gewerkt, mag men de titel NIVRE Register Expert voeren. Een gedeponeerde merknaam die andere partijen niet mogen voeren.

 Tijdens de opleiding wordt de NIVRE expert intensief getraind in kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van letselschade. Vanuit de overtuiging dat een ongevalsslachtoffer pas goed geholpen kan worden als de hulp niet beperkt blijft tot juridische hulp, is er daarnaast veel aandacht voor trainingen van onderhandelingen, mediation, ethisch handelen, communicatie, etc. Na het afronden van de opleiding tot inschrijving, moet de NIVRE expert elke twee jaar aantoonbaar voldoen aan eisen van permanente educatie. Ook moet men elk jaar bevestigen zich te houden aan eisen van objectiviteit en integriteit. Indien iemand die gebruik maakt van de diensten van een NIVRE expert niet tevreden is, kan men een klacht indienen tegen deze NIVRE expert.

Deze klacht wordt behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege en kan uiteindelijk leiden tot schorsing of uitschrijving.

 Kortom, naast de letselschadeadvocaten is een veel grotere groep van NIVRE Experts dagelijks met veel inzet, kennis en ervaring werkzaam om slachtoffers bij te staan bij het verkrijgen van een correcte schadevergoeding. Hiermee vormt een NIVRE inschrijving in de letselschadebranche een algemeen breed gedragen kwaliteitskeurmerk.

Deze waarborg is ook erkend door de Letselschaderaad. De Letselschaderaad heeft deze professionele waarborgen van het NIVRE erkend door deze centraal te stellen om ook inschrijving in het Nationaal Keurmerk Letselschade te realiseren. Op dit moment worden doorverwijzers breed opgeroepen alleen slachtoffers aan te melden bij belangenbehartigers die NIVRE zijn ingeschreven en voldoen aan de eisen van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Zo worden slachtoffers verzekerd van bijstand door hoogwaardige kwalitatieve belangenbehartigers.

 Het is het NIVRE bekend dat er ook sprake is van een ongereguleerd circuit van letselschade behandelaren en tracht dit ongereguleerde circuit regelmatig als volgt actief te bestrijden:

  • Ten eerste bestrijdt het NIVRE actief bureaus of personen die onheus gebruik maken van de titel of het beeldmerk van het NIVRE. Deze bureaus of personen worden direct gesommeerd dit gebruik te staken. Bij weigering volgen juridische stappen.
  • Door nauw met 1500 schade-experts in contact te blijven, worden NIVRE experts gevraagd om kwalijke praktijken te melden, zodat onderzocht kan worden of deze kunnen worden bestreden.

 Het NIVRE is inmiddels, naast Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de ANWB, vertegenwoordigd in het bestuur van de Letselschaderaad.

Via deze bestuurszetel en de afvaardiging in vele werkgroepen, waaronder het Nationaal Keurmerk Letselschade, tracht het NIVRE te komen tot werkafspraken in de branche. Deze werkafspraken zien met name toe om het niet gereguleerde circuit buiten te sluiten en slachtoffers te wijzen op goede belangenbehartigers.

 Door de bij het NIVRE ingeschreven juristen en bureaus niet te betrekken in uw uitzending heeft ARGOS een onvolledig beeld geschetst waardoor vele hardwerkende, integere professionals optredend, met name voor de belangen van slachtoffers, onheus zijn bejegend.

Het NIVRE wil dit beeld met deze reactie corrigeren.

 

Teneinde ook onze leden te informeren over onze reactie naar uw redactie, zal deze eveneens via de NIVRE website en de NIVRE LinkedIn pagina bekend worden gemaakt. Wij doen aan Argos Radio een oproep de reactie op haar website te plaatsen dan wel in vervolgitems over de letselschadebranche ook te wijzen op de hoge kwaliteitseisen van NIVRE experts.