Reglement Register Coördinator Fraudebeheersing

BEGRIPPEN

Register RCF
Het register waarin staan ingeschreven de (kandidaat-) Register-Coördinator Fraudebeheersing, dat door het NIVRE wordt beheerd.

Coördinator
Een natuurlijk persoon werkzaam op het terrein van onderzoek en coördineren van fraudedossiers en aanverwante disciplines, die kantoor houdt in Nederland en die op grond van een besluit van het Bestuur in het NIVRE-Register als (kandidaat-) Register-Coördinator Fraudebeheersing is ingeschreven.

Financiële instelling
Een bank en/of verzekeraar en/of hypothecaire instelling en/of financieringsonderneming.

NIVRE Register
Het of een van de register(s) waarin zijn ingeschreven de (kandidaat) NIVRE Register-Experts, en/of (kandidaat-) NIVRE-deskundigen, de organisaties als bedoeld in art. 3.2 van de NIVRE Statuten.

Gelieerd Register
Een register van het NIVRE waarin zijn ingeschreven deskundigen die andere werkzaamheden verrichten dan schade-experts zoals (kandidaat- Register Coördinator Fraudebeheersing en/of (kandidaat) NIVRE Register Risicodeskundigen en VRT-taxateurs.  

Artikel 1       BESTUUR REGISTER COÖRDINATOR FRAUDEBEHEERSING

 1. Het Register Coördinator Fraudebeheersing is bij het NIVRE een gelieerd register.
 2. Er is een Bestuur Register Coördinator Fraudebeheersing, verder te noemen Bestuur RCF.
  De leden van dit bestuur worden benoemd door het bestuur zelf met een meerderheid van stemmen.
 3. De leden van het Bestuur RCF worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn eenmaal voor eenzelfde termijn hernoembaar. Behoudens het geval het bestuur RCF aanleiding ziet voor een ander oordeel. Mutaties in het bestuur RCF vinden bij voorkeur plaats gedurende het eerste kwartaal van een kalenderjaar.
 4. Het Bestuur RCF behartigt, de belangen van de tot het Register toegelaten (kandidaat-) Coördinatoren Fraudebeheersing.
 5. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd tenzij de voorzitter van de vergadering een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat en geen van de stemgerechtigden zich vóór de stemming tegen die wijze van stemming verzet.
 6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn ongeldig en worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 7. Het Bestuur RCF vergadert tenminste vier keer per jaar. 
 8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter.
  Het Bestuur RCF wordt voor het uitoefenen van haar werkzaamheden ondersteund door het secretariaat van het NIVRE.
 9. Het bestuur RCF houdt onder meer toezicht op accreditatie van opleidingen en de naleving van de vereisten voor inschrijving en het functioneren van de (kandidaat-)Coördinator Fraudebeheersing.

 

Artikel 2         COMMISSIE   

 1. Het Bestuur RCF kan werkgroepen instellen, ondermeer op het gebied van opleidingen (accreditatie) en Permanente Educatie.
 2. De leden van deze werkgroepen worden benoemd door het Bestuur RCF.
 3. Het Bestuur RCF kan ad hoc werkgroepen benoemen en opheffen.
 4. De werkgroepen verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur RCF.

 

Artikel  3         INRICHTING REGISTER COÖRDINATOR FRAUDEBEHEERSING

 1. Het Register is ingericht om gegevens vast te leggen van coördinatoren in fraudebeheersing. Het Register biedt de mogelijkheid te toetsen of een ingeschrevene beschikt over de inhoudelijke en praktische kwaliteiten als coördinator fraudebeheersing met betrekking tot de professionele begeleiding van (interne) fraudebeheersingsprocessen, samenwerking  met experts, toedrachtonderzoekers,  fraudecoördinatoren, risicodeskundigen en de fraudeafdelingen van de koepelorganisaties evenals samenwerking en informatiedeling met publieke partners.
 2. Alle administratieve ondersteuning wordt uitgevoerd door het secretariaat van het NIVRE.
 3. Het openbare Register bevat de volgende gegevens van de Coördinator Fraudebeheersing
  a. naam en initialen
  b. zakelijke contactgegevens (telefoon en e-mailadres van werkgever)
  c. vestigingsplaats en adres van de hoofdvestiging van zijn werkgever
  d. registratienummer;
 4. Alle stukken die ertoe hebben geleid dat een Coördinator Fraudebeheersing wordt ingeschreven in het Register worden in zijn dossier bewaard.
 5. De documenten van aangemelde personen die niet in het Register worden ingeschreven worden geretourneerd. 
 6. Elke wijziging van de gegevens in artikel 3.3 sub a en 3.3 sub c moet onmiddellijk aan het secretariaat van het NIVRE worden gemeld door de Coördinator. Deze wijzigingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na kennisneming en verificatie van de wijziging door het secretariaat, in het in artikel 3.4 bedoelde dossier verwerkt.

 

Artikel 4           GEBRUIK TITEL RCF

De bij het NIVRE in het Register opgenomen Coördinator heeft het recht de vermelding van de titel "Register Coördinator Fraudebeheersing" of de afkorting "rcf" in zakelijke correspondentie, rapportages en publicaties te vermelden.

 

Artikel  5          TOEGANKELIJKHEID VAN HET REGISTER

 1. Het secretariaat NIVRE draagt er zorg voor dat het Register steeds volledig is bijgewerkt.
  Op verzoek van het Bestuur RCF kunnen belangrijke wijzigingen worden gepubliceerd door het NIVRE.
 2. Het Bestuur RCF kan plaatsen aanwijzen waar een uittreksel van het Register voor een ieder ter inzage zal zijn.
 3. Aan iedere belanghebbende die dat verzoekt, zal door het Bestuur RCF inlichtingen worden verstrekt over het al of niet ingeschreven zijn van een Coördinator Fraudebeheersing.
 4. Het Bestuur RCF zal ervoor zorgdragen dat de hierboven in artikel 3 sub a tot en met d genoemde gegevens toegankelijk zijn via een beveiligde website van het NIVRE.

Artikel 6          AANVRAAG TOT INSCHRIJVING

 1. Het Bestuur RCF gebruikt voor toelating tot het Register een aanvraagformulier waaruit ten aanzien van de Coördinator tenminste de volgende gegevens moeten blijken:
  • personalia van de coördinator, zoals vermeld in artikel 3;
  • aard, duur, van functie en dienstverband ten tijde van de inschrijvingsaanvraag;
  • gegevens over opleiding en ervaring, als bedoeld in artikel 7.
 2. Het aanvraagformulier moet een door de aanvrager ondertekende verklaring bevatten waaruit blijkt dat het formulier naar waarheid is ingevuld.
  Verder moet de aanvrager zich akkoord verklaren met het Reglement houdende gedragsregels voor de Coördinator Fraudebeheersing in de financiële sector.
  Ook verbindt hij zich zijn kennis te onderhouden in overeenstemming met het PE-reglement.
 3. Natuurlijke personen die voor inschrijving in het Register in aanmerking willen komen, moeten het aanvraagformulier voor registratie volledig invullen en ondertekenen. De aanvrager moet alle medewerking verlenen om de gevraagde gegevens te kunnen verifiëren. Ook moeten een werkgeversverklaring, een VOG en kopieën van certificaten/ diploma's, voor zover van toepassing bij de aanvraag worden verstrekt. Bovendien moeten alle punten die van belang kunnen zijn voor de besluitvorming van het Bestuur RCF met betrekking tot de inschrijving van aanvrager op het formulier worden vermeld.

 

Artikel 7       OPLEIDINGS- EN ERVARINGSVOORWAARDEN

 1. De Coördinator fraudebeheersing moet op het moment van aanmelding:
  a. Tenminste ononderbroken en gedurende 18 maanden feitelijk werkzaam zijn als Coördinator; of,
  b. Met inachtneming van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, tenminste ononderbroken en gedurende 18 maanden feitelijk werkzaam zijn als functionaris Veiligheidszaken binnen een financiële instelling of financiële dienstverlener (volmachtbedrijf);
  c. Hiertoe een bevestigende werkgeversverklaring te overleggen; en,
  d. te beschikken over:
      1. Een diploma Coördinator Fraudebeheersing van een door het Bestuur RCF geaccrediteerde opleiding;
       2. Een door het bestuur RCF verleende vrijstelling voor dit diploma, aansluitend op positieve afronding van een proeve van bekwaamheid bedoeld in artikel 8.
  e. een recente verklaring omtrent gedrag overleggen.
 2. In geval de aanvrager nog niet voldoet aan de ervaringsvoorwaarden en daarom in aanmerking wenst te komen voor inschrijving in het Register als Kandidaat-Coördinator moet hij op het moment van de aanmelding:
  a. tenminste ononderbroken en gedurende 12 maanden feitelijk werkzaam zijn als Coördinator; of,
  b. met inachtneming van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, tenminste ononderbroken en gedurende 12 maanden feitelijk werkzaam zijn als functionaris Veiligheidszaken binnen een financiële instelling of financiële dienstverlener (volmachtbedrijf);
  c. hiertoe een bevestigende werkgeversverklaring overleggen; en,
  d. een bewijs van inschrijving overleggen van deelname aan de in artikel 7 lid 1 sub d. onder 1. bedoelde opleiding;
  e. een recente verklaring omtrent gedrag overleggen.
 3. Inschrijving als kandidaat-Coördinator Fraudebeheersing kan maximaal voor de duur van 18 maanden, zoals in de matrix onder art. 7.6 weergegeven. Na deze termijn wordt de registratie als kandidaat-Coördinator Fraudebeheersing beëindigd en dient de kandidaat-Coördinator Fraudebeheersing aan het secretariaat te melden te voldoen aan de opleidings- en ervaringseisen voor inschrijving als Coördinator Fraudebeheersing. Voor kandidaat-Coördinatoren Fraudebeheersing die voor 1 mei 2021 in het Register zijn ingeschreven, geldt de (oude) termijn van drie jaren, gerekend vanaf het moment van inschrijving. Een inschrijving als kandidaat-Coördinator Fraudebeheersing kan eenmalig.
 4. Het Bestuur RCF kan in bijzondere omstandigheden op verzoek vrijstelling verlenen van opleidings- en ervaringsvoorwaarden.
 5. Het Bestuur RCF kan de beroepsuitoefening van de coördinator fraudebeheersing bij de werkgever van de aanvrager verifiëren en inzage van de originele getuigschriften verlangen.
 6. Voor inschrijving is de informatie in onderstaande matrix van toepassing.

Registratievorm

Ervaring

Opleiding

Registratieduur

 

 

 

 

Inschrijving kandidaat-RCF

1 jaar*

Begonnen aan of zich hiervoor aangemeld

Max 18 mnd

Inschrijving RCF

18 mnd

afgerond

onbepaalde tijd

 

Kandidaten-RCF die vóór 1 mei 2021 zijn geregistreerd blijft de maximale registratieduur 3 jaar

 

Artikel 8         PROEVE VAN BEKWAAMHEID

 1. Een coördinator fraudebeheersing kan aan het Bestuur RFC een verzoek doen tot vrijstelling van de opleidingsvoorwaarden, zoals omschreven in artikel 7.1 sub b. Hiervoor in de plaats legt aanvrager een proeve van bekwaamheid af. 
 2. De procedure voor het afleggen van een proeve van bekwaamheid is als volgt:
  a. Een coördinator vraagt aan het bestuur RCF gemotiveerd om een vrijstelling(en) het diploma als bedoeld in art. 7.1 sub b. 
  b. Als de toetsingscommissie adviseert om de aanvrager vrijstelling(en) te verlenen, en het Bestuur RCF toestemming geeft tot het afleggen van een proeve van bekwaamheid, neemt het secretariaat contact op met de aanvrager en maakt kenbaar hoe de proeve van bekwaamheid wordt afgenomen.
  c. Het secretariaat van het NIVRE verwijst de aanvrager door naar het NIBE-SVV, die de proeve van bekwaamheid afneemt. De inhoud hiervan is te vinden op de website van het NIBE-SVV (www.nibesvv.nl).
  d. Het resultaat van de proeve van bekwaamheid wordt door het NIBE-SVV aan de aanvrager en het secretariaat van het NIVRE meegedeeld.
  Als de proeve met goed gevolg is afgelegd, verstrekt het bestuur RCF de aanvrager een certificaat.

Artikel   9        INSCHRIJVING IN HET REGISTER

 1. Als het Bestuur RCF besluit een (Kandidaat-)Coördinator in het Register op te nemen, wordt van dit besluit schriftelijk aan de aanvrager mededeling gedaan.
 2. Een (Kandidaat-) Coördinator kan ook worden ingeschreven in één andere branche van het NIVRE.
 3. Het secretariaat van het NIVRE verstrekt aan de (Kandidaat-)Coördinator een (digitaal) certificaat van de registratie waarop de datum van inschrijving en het toegekende registratienummer zijn vermeld.
 4. Als het Bestuur RCF besluit de aanvrager niet in het Register in te schrijven, wordt de aanvrager uiterlijk binnen drie weken hiervan schriftelijk, onder opgave van redenen, op de hoogte gesteld.
 5. Als de aanvrager zich niet met het besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan verenigen, dan kan hij binnen zes weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk verweer aantekenen bij het Bestuur.
 6. Aanvragen en verweren moeten worden ingediend bij het secretariaat van het NIVRE, dat zorg draagt voor verdere behandeling.

Artikel 10       UITSCHRIJVING UIT HET REGISTER

 1. Het Bestuur RCF kan voorts overgaan tot uitschrijven van de (Kandidaat- ) Coördinator Fraudebeheersing als de (Kandidaat-) Coördinator:
  a. handelt in strijd met het Reglement houdende gedragsregels voor Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringsbedrijf;
  b. niet langer voldoet aan de voorwaarden als hierboven omschreven In artikelen 7 en 11.
 2. Als het Bestuur RCF aan de betrokken (Kandidaat-)Coördinator heeft kenbaar gemaakt dat niet meer wordt voldaan aan de vereisten voor inschrijving volgens artikel 7, is het bepaalde In de artikelen 10.5, 10.6 en 10.7 van overeenkomstige toepassing. 
 3. Zodra de Kandidaat-Coördinator na de periode als bedoeld in artikel 7 lid 3 niet blijkt te voldoen aan de eisen zoals die worden gesteld aan een Coördinator, vervalt zijn De Coördinator wordt hiervan in kennis gesteld.
 4. De uitschrijving kan tijdelijk, dan wel definitief geschieden indien niet aan de voorwaarden van inschrijving is voldaan, dan wel in de gevallen waarin het Bestuur RCF daartoe besloten heeft. 
  Op een tijdelijke uitschrijving kan definitieve uitschrijving volgen.
 5. Na tijdelijke uitschrijving in geval van wanbetaling kan het Bestuur RCF tot her-inschrijving overgaan nadat de (Kandidaat-) Coördinator alsnog volledig aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
  Na definitieve uitschrijving kan hernieuwde inschrijving alleen plaatsvinden volgens de inschrijvingsprocedure zoals in artikel 6 tot en met 8 omschreven.  
 6. Het Bestuur RCF geeft aan betrokkene aan of uitschrijving tijdelijk dan wel definitief is.
 7. De Kandidaat-Coördinator die definitief is uitgeschreven op grond van artikel 11.4 kan niet opnieuw als Kandidaat-Coördinator worden ingeschreven. Behoudens in het geval het bestuur hierover anders beslist.

Artikel 11       WIJZIGING REGLEMENT RCF

Besluiten tot wijzigingen in dit reglement worden genomen door het bestuur RCF.

Artikel 12        SLOTBEPALING

Aldus vastgesteld door het Bestuur RCF in de vergadering gehouden op 2 mei 2022.