Personenschade

Het Register van de branche “Personenschade” bestaat uit experts die het proces begeleiden van letsel- en overlijdensschade. Mensen raken gewond bij allerlei incidenten, zoals bijvoorbeeld verkeersongevallen, ongevallen op het werk en in de persoonlijke levenssfeer, fouten gemaakt tijdens een medische behandeling of door het gebruik van gebrekkige producten.

Indien de schade na een ongeval verhaalbaar is op een derde, kan men te maken krijgen met één of doorgaans twee experts (één namens de verzekeraar en één namens het slachtoffer). Het opgelopen letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid, beperkingen bij huishoudelijke taken of bij klussen in of rondom het huis. Dat kan leiden tot financieel nadeel, waarbij de schade niet altijd concreet is vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

De NIVRE Register-Expert Personenschade is dé deskundige om het proces na een ongeval te begeleiden en de betrokken partijen te adviseren over de hoogte van de schadevergoeding. Dat vergt niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar ook goede contactuele eigenschappen en empathie. De NIVRE Register-Expert moet daarbij steeds kunnen anticiperen op aanwezige emotie en spanning.

Het NIVRE vereist van de NIVRE Register-Experts binnen deze branche diverse vaktechnische opleidingen en seminars die een goede aanvulling zijn op de (hogere) opleiding en hun kennis scherp houdt.

Het NIVRE besteedt naast de aandacht voor de (verzekerings)technische kennis en vaardigheid ook veel aandacht aan de communicatievaardigheid, de integriteit en het gedrag van de NIVRE Register-Experts. Een expert vormt tenslotte de spil in het schadeproces, dat snel en vakkundig behandeld dient te worden en het belang van partijen moet dienen.

Rechtsbijstand organisaties en Expertiseorganisaties werkzaam voor verzekeraars welke ingeschreven zijn in het Nationaal Keurmerk Letselschade, dienen conform de inschrijvingseisen aan deskundigheidseisen te voldoen. Daarin staat ondermeer dat deze organisaties, afhankelijk van hun omvang minimaal 33-50% van hun letselschadebehandelaars ingeschreven moeten hebben bij het NIVRE. Daarmee wordt het kwaliteitskeurmerk van het NIVRE ook een verplichting voor expertise organisaties in de branche Personenschade.

Register Herstelgerichte dienstverlening in Personenschade

Op initiatief van het Branchebestuur Personenschade beheert het NIVRE het Register Herstelgerichte dienstverlening in Personenschade en in dat kader is er een sub-register voor Herstelcoaches.   

Met dit register wordt de herstelgerichte dienstverlening naar een hoger plan getild en verder geprofessionaliseerd. Verzekeraars onderschrijven het belang van deze registratie.  

Als een herstelcoach aan de gestelde opleidingseisen voldoet, kan hij of zij zich laten inschrijven met aansluitend recht op gebruik van de beschermde titel NIVRE-rd. Net als de andere registraties die het NIVRE beheert moeten de Herstelcoaches in dit Register een PE-programma volgen om de registratie te behouden alsook zich aan alle reglementen van het NIVRE confirmeren. NIVRE-Herstelcoaches vallen net zoals de andere geregistreerden onder het Tuchtrecht.

De belangen van de geregistreerden in dit register worden behartigd door het Branchebestuur Personenschade.