Toedrachtonderzoek

Toedrachtonderzoekers zijn in dienst bij recherche- of onderzoeksbureaus of bij verzekeraars / financiële dienstverleners. De Toedrachtonderzoekers ingeschreven in het Register van het NIVRE hebben eveneens de titel NIVRE Register-Expert (NIVRE-re).

Recherche- en onderzoeksbureaus vallen onder de WPBR (Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus), waarin bepaalde eisen zijn gesteld waaraan zij moeten voldoen. In deze wet is onder andere beschreven wat met recherchewerkzaamheden wordt bedoeld: “het vergaren en analyseren van gegevens voor derden”. Eveneens moeten deze organisaties voldoen aan de door het Ministerie van Justitie gestelde voorwaarden.

Hierin wordt onder meer geëist dat een particulier Recherche- of onderzoeksbureau een POB-vergunning (Particulier Onderzoeksbureau) moet hebben en dat (toedracht) onderzoekers een door de Korpschef van politie afgegeven legitimatiebewijs moeten kunnen tonen.

Tevens is een (toedracht)onderzoeker verplicht om zich naast de gedragscode van het NIVRE te houden aan de gedragsregels zoals deze zijn vastgelegd in de “Privacy-Gedragscode”.

Een toedrachtonderzoek voor verzekeraars / financiële dienstverleners houdt in dat er duidelijkheid wordt verschaft omtrent een (schade)-incident / vermoeden van fraude. Hierdoor kan een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident. Fraude, gepleegd door de verzekeringnemer of andere betrokkene kan dus ook de uitkomst zijn van zo’n onderzoek. In zulke gevallen is er sprake van een misdrijf (valsheid in geschrifte, oplichting). Niet alleen op het gebied van “schade”, maar ook op het gebied van levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letselschaden zal een onderzoeker duidelijkheid kunnen verschaffen (bijv. door observatie).

Een onderzoek kan bestaan uit een tactisch of technisch onderzoek. Een Technisch onderzoeker houdt zich bezig met het achterhalen van de oorzaak van een schade, uitgaande van de voorhanden zijnde sporen op de plaats van het incident, bijvoorbeeld bij het achterhalen van een brandoorzaak, maar ook het analyseren van de braaksporen bij een inbraak.

Een Tactisch onderzoeker komt aan de hand van vergaarde informatie tot een advies over het incident. De combinatie van alle vergaarde informatie, zowel tactisch als technisch, zal een totaalbeeld geven van het incident en geeft een gedegen feitenonderzoek.

Het NIVRE vereist dat Toedrachtonderzoekers diverse opleidingen en seminars volgen die een aanvulling zijn op hun deskundigheid en kennis en besteedt daarbinnen veel aandacht aan de communicatievaardigheid, de integriteit en het gedrag van de Toedrachtonderzoekers.