Monitoring Bouw & Infra

Het Register Monitoring Bouw&Infra (voorheen geheten Opname bouwkundig) is op 1 januari 2005 van start gegaan. Het register is ontstaan om meer uniformiteit in werkwijze en rapportage aan te brengen.

Kwaliteitsnormen

Een bouwkundige opname heeft tot doel de staat van een object of onderdeel daarvan vast te leggen, vóórdat er in de nabijheid werkzaamheden plaatsvinden. Hei- en sloopwerken kunnen voor zware trillingen zorgen, waardoor scheuren en verzakkingen kunnen ontstaan. De opname vooraf kan duidelijk maken dat de gebreken niet eerder aanwezig waren, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen.

Het branchebestuur is nauwgezet te werk gegaan om de inhoud van een opnamerapport te beschrijven. Zo is de oorspronkelijke term ‘vooropname' vervangen door ‘opname', om ook ruimte te scheppen voor vervolgopnamen. Het begrip ‘panden' is om dezelfde reden vervangen door ‘objecten'. Er zijn algemene opname-uitgangspunten gedefinieerd, terwijl ook de opnamemethode is beschreven. Het neerleggen van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de bouwkundige opname leidt tot uniforme kwaliteit en daarmee tot een hogere waardering van de verrichte werkzaamheden. Daarvan heeft iedere partij, die betrokken is bij bouwactiviteiten of daarbij ontstane schade, profijt.


Een monitoring-expert zal nooit kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van een schaderegeling.