Aansluitingsvoorwaarden NIVRE Werkgeversorganisaties

De voor inschrijving in aanmerking komende bureaus c.q. afdelingen van rechtspersonen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De meerderheid van het operationeel management van de organisatie dient individueel als NIVRE Register-Expert te zijn ingeschreven.
  • Indien en voor zover er slechts twee directieleden zijn aangesteld bij de verzoekende organisatie, dan geldt dit vereiste voor ten minste één van hen.
  • De organisatie dient tenminste vijf jaar ingeschreven te zijn als expertise-/inspectie-/taxatie-bureau bij de Kamer van Koophandel.
  • De organisatie dient de meest recente jaarstukken aan het NIVRE secretariaat te overleggen om de levensvatbaarheid en continuïteit te kunnen beoordelen, waarbij de cijfers worden getoetst aan de hand van financiële ratio’s zoals solvabiliteit en liquiditeit.
  • De organisatie dient zijn expertise-, inspectie- en taxatieactiviteiten op objectieve en integere wijze te beoefenen. Indien het zich voordoet dat er een klacht over de organisatie bij het Tuchtcollege van het NIVRE is voorgelegd zal er voor de duur van de behandeling van de klacht, waarbij er toetsing van de gedragscode plaatsvindt, de inschrijvingsbeoordeling opschorten.
  • Het Bestuur behoudt zich het recht voor om inschrijving op grond van een klachtenbehandeling in het verleden te weigeren.
  • Indien de organisatie verklaart geen gebruik te maken van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient de organisatie een dekkingsbewijs te overleggen ter zake de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarvan de voorwaarden minimaal gelijk zijn aan die van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het NIVRE. 


Zelfstandig Ondernemende met een volledige registratie als NIVRE Register-Experts kunnen zich aansluiten bij het Platform ZO van NIVRE Werkgeversorganisaties.

Overige bepalingen ten aanzien van het in- en uitschrijven bij NIVRE Werkgeversorganisaties zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van het NIVRE.


Aanvraagformulier inschrijving NIVRE Werkgeversorganisaties

Aanvraagformulier inschrijving NIVRE Werkgeversorganisaties Platform ZO