Eerste uitspraak Tuchtcommissie is een feit; Haastige spoed nu eens wel goed

Een jaar geleden is er een nieuwe procedure rondom het NIVRE-tuchtrecht geïmplementeerd. De Geschillencommissie is vanaf die tijd de instantie die klachten over het gedrag van een expert, de Gedragscode, via de NIVRE Tuchtcommissie beoordeeld.
Omdat we bemerkten dat veel klachten over NIVRE-experts aangaande houding en gedrag, een mogelijkheid hadden om bemiddeld te worden, is er in overleg met De Geschillencommissie een NIVRE Klachtenloket ingericht.
Het NIVRE Klachtenloket zorgt ervoor dat klager met betreffende expert in contact wordt gebracht om het gesprek om gang te krijgen en zodoende gezamenlijk tot een oplossing te komen en mogelijk een weg naar de Tuchtcommissie te voorkomen.
Het Klachtenloket blijkt succesvol te zijn. Van de 45 klachten die er vorig jaar waren, heeft ca. 95% zijn oplossing gevonden in het gesprek tussen klager en expert.
De nieuw opgerichte Tuchtcommissie, waar naast een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit klagerszijde (o.a. Consumentenbond) en een expert van betreffende branche plaatsneemt, had weinig te doen.
Maar de eerste uitspraak, in de branche Motorvoertuigen, is een feit.Wat betrof nu de klacht?
In casu betrof het een geheel aan klachten van de klager, eigenaar van een auto die schade opgelopen had, over de werkwijze van een expert, die als arbiter was ingeschakeld.
Zo was de arbiter te gehaast en daarmee onzorgvuldig te werk gegaan en was hij gestart met de werkzaamheden voordat de benoeming rond was. Daarnaast was de arbiter niet onafhankelijk te werk gegaan, omdat nog niet al de stukken in zijn bezit waren. Tevens zou de arbiter zich niet aan zijn opdracht hebben gehouden.

Het verhaal
Twee experts hadden zich gebogen over de auto van klager, die schade had opgelopen. De eerste expert had de schade vastgesteld op basis van herstel, de contra-expert (tweede expert) op basis van totaal verlies. Een arbiter werd aangezocht om het eindoordeel te vellen. Beide experts waren akkoord met de benoeming van betreffende beklaagde NIVRE register-expert als arbiter.
Omdat de opdrachtgever van de eerste expert haast had, ging de aangezochte arbiter voortvarend te werk en maakte alvast de eerste afspraken om o.a. de auto zelf te inspecteren. De auto bleek al doorverkocht te zijn en stond om de nominatie om nogmaals doorverkocht te worden, dus enige haast was voor de arbiter wel geboden als hij de auto nog zelf wilde inspecteren.
Een fout in de akte van benoeming maakte dat de akte opnieuw verzonden en geaccepteerd moest worden. Het eerste schriftelijke akkoord kwam al snel binnen, voor het tweede akkoord kreeg de arbiter mondeling toestemming met daags daarna per mail de schriftelijke toestemming.
Met de stukken van de eerste en tweede expert onder zijn arm ging de arbiter, op de dag nadat hij schriftelijk akkoord kreeg op zijn benoeming, de schade auto inspecteren. Die dag sprak hij ook met de contra-expert over zijn schaderapport. Een dag naderhand werd het eindrapport van de arbiter verstuurd, want snelheid was geboden.

Het oordeel van de Tuchtcommissie
Het aanvangen met het voorbereiden van werkzaamheden, zoals het maken van afspraken, zo oordeelde de Tuchtcommissie, zijn geen officiële werkzaamheden. Gezien het mondelinge akkoord van de tweede partij, mocht de arbiter al met zijn voorbereidende werkzaamheden aanvangen.
Vastgesteld werd ook door de commissie dat de arbiter pas met zijn officiële werkzaamheden is aangevangen op het moment dat het schriftelijk akkoord van beide partijen binnen was.
Het voortvarend te werk gaan betekent niet dat een arbiter niet onafhankelijk te werk gaat. Alle stukken waren in bezit van de arbiter, het delen van stukken hoort bij de verantwoordelijkheid van de eerste en tweede expert zo oordeelt de Tuchtcommissie. En juist de wens van de arbiter om een gedegen rapport op te maken door de auto zelf te inspecteren, maakte dat er haast geboden was voor de arbiter, daar de auto weer doorverkocht zou worden.
Klager werd in al zijn klachten in het ongelijk gesteld.

In het kort
Het zorgdragen voor schriftelijk akkoord van opdrachtgevers, voordat je als arbiter met de officiële werkzaamheden aanvangt is van belang, zeker wanneer je haastige spoed hebt.
Waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de eerste- en de contra-expert om de arbiter van de volledige informatie te voorzien.

Zie ook het artikel Aktes behorend bij de Richtlijn Contra-expertise en arbitrage op website.