Inschrijving

Niet iedereen kan Register-Taxateur VRT worden. Er zijn toelatingscriteria vastgesteld die moeten waarborgen dat de kwaliteit van de titel altijd aanwezig is en blijft. Iedere aanvraag tot inschrijving zal door een Toelatingscommissie worden beoordeeld. Deze toelatingscommissie is onafhankelijk van het bestuur en bestaat uit ervaren en onafhankelijke personen uit de sector waarvoor inschrijving wordt aangevraagd. Bij de toetsing voor toetreding zal moeten worden vastgesteld of een taxateur minimaal 3 aaneengesloten jaren aantoonbare ervaring heeft opgedaan op zijn taxatiegebied. Naast deze algemene eis kent iedere sector nog specifieke toelatingseisen, die u in de bijlage aantreft. Uiteindelijk kan een taxateur met maximaal twee specialismen in een sector worden ingeschreven.

Verder dient men om ingeschreven te kunnen worden in het bezit te zijn van een:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), welke van onbesproken gedrag dient te zijn
  • Werkgeversverklaring of uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Een aanvraag voor de VOG kunt u opvragen bij het secretariaat NIVRE, telefoonnummer 010-2428555/ secretariaat-vrt@nivre.nl  
 
U vindt alle toelatingscriteria hier.
 
Wanneer u het aanvraagformulier, alsmede bovenstaande documenten aan het secretariaat toestuurt, ontvangt u een factuur voor aanvraagkosten die worden gemaakt om uw aanvraag te kunnen behandelen, zoals administratiekosten en de kosten voor het bijeenroepen van de toelatingscommissie. De hoogte van de factuur varieert per branche. 
Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Indien u aanvraag niet wordt goedgekeurd door de toelatingscommissie en u dientengevolge niet wordt toegelaten tot het VRT, vindt geen restitutie plaats van dit bedrag. Zodra u wordt toegelaten tot het Register, ontvangt u tevens de factuur voor de jaarbijdrage. Zie ook onder ‘tarieven’.
 
NB Vanaf het moment dat de inschrijving is geëffectueerd, is uw registratie maximaal 5 jaar geldig. In het laatste jaar zal een hernieuwde toetsing plaatsvinden of u nog voldoet aan de op dat moment van toepassing zijnde criteria voor inschrijving. Uiteraard dient u dan nog werkzaam te zijn als taxateur of dient u zich nog bezig te houden met aan taxaties gerelateerde werkzaamheden en dient u dan nog te voldoen aan de dan geldende toelatingseisen van uw branche.