Veelgestelde vragen

Waarom kan de expert niet onafhankelijk zijn als verlengstuk van de opdrachtgever? 
Het gaat om het bouwen aan vertrouwen. Onafhankelijkheid impliceert geen enkele relatie tussen opdrachtgever en de deskundige, maar die is er uiteindelijk wel. Belangrijk is dat we ons werk objectief en integer uitvoeren en dit ook aan kunnen tonen.

Zou aan de Missie het sleutelwoord 'communicatie' niet toegevoegd moeten worden?
Het opleiding/ontwikkeling is op het gebied van communicatieve vaardigheden heel belangrijk en daarin is nog veel te verbeteren.
Eens dat communicatie heel belangrijk is voor het wederzijds vertrouwen en dat moet dan ook een belangrijk onderdeel zijn van onze opleidingsvereisten en deskundigheid. Vanuit de portefeuille PE zal hierop gestuurd worden  dat dit onderdeel voldoende aandacht krijgt!

Hoe gaat het NIVRE de eenheid bewaken? Op bijvoorbeeld LinkedIn wordt door de ene expert de andere expert voor rotte vis uitgemaakt. NIVRE kan proberen aan vertrouwen te bouwen, maar dat wordt dan door de eigen leden teniet gedaan en dat is zo zonde.
Eens, en dat is ongewenst en onnodig. Op de inhoud mogen NIVRE experts van mening verschillen, over de invulling uitoefening van ons vak zou dat niet moeten. En inhoud kan en mag door NIVRE-experts niet worden uitgevochten op social media.    

Hoe ziet die nieuwe bestuursstructuur er dan precies uit?
De details worden nog uitgewerkt, maar de belangrijkste wijzigingen zijn dat het Bestuur een breder pallet aan belangen vertegenwoordigd, dus niet alleen de grotere expertise-organisaties, maar ook afgevaardigden van de branches en ruimte is voor inzichten van andere belanghebbenden, via een nieuw te vormen Raad van Toezicht. Hierin kunnen verzekeraars, makelaars en andere belangengroepen, zoals vertegenwoordigers van consumenten hun stem laten gelden. De nieuwe directeur zal een veel sterker extern gericht profiel hebben.

Hoe ziet het NIVRE de toekomstige rol van de aangesloten Kamerbureaus voor zich? 
De Kamer zal een geringer aantal bestuursleden afvaardigen aan het NIVRE-Bestuur. De rol van de Kamer zal daardoor belangrijker worden als plek waar de aangesloten bureaus hun stem kunnen laten gelden en waar informatie met en van het NIVRE gedeeld wordt. We voorzien dat het Kamerbestuur een betere reflectie wordt van de diverse soorten werkgevers, die in onze branche werkzaam zijn (groot, niche, namens verzekeraars of belangen van verzekerde vertegenwoordigend).
Wat verandert is dat het geen “Kamer” meer zal heten, maar “werkgevers”.  

Hoe ziet het NIVRE de toekomstige rol van de aangesloten kamer bureaus voor zich?
Antwoord: In wezen blijven de bureaus op dezelfde wijze aangesloten. Wat verandert is dat het geen “Kamer” meer zal heten, maar “werkgevers”. Dat blijft een onderscheiden groep in het NIVRE, met een eigen afvaardiging in het bestuur.

Door Jeroen wordt gemeld dat er sprake is van een negatieve perceptie bij partijen die te maken hebben met een schadetraject. Dit staat toch in tegenstelling met de door NIVRE altijd gemelde kwaliteit van de experts. Waar komt deze dan gemelde perceptie vandaan. Is dit het uiteindelijke standpunt van de verzekeraar die deze perceptie maakt?
Wat werd bedoeld is dat een schade of ongeval grote impact heeft op de betrokkenen. Hun wereld is overhoop gehaald en ze zijn onzeker over het vervolgtraject – word ik gecompenseerd, hoe lang duurt dat etc. Wij kunnen hier veel in betekenen door mensen snel en vaardig bij de hand te nemen, met oog voor de emoties die in zo’n traject spelen.

Ik tref af en toe NIVRE-experts waarvan ik meen dat zij onze goede naam bezoedelen. Hun handelen helpt niet om de goede naam van het NIVRE in het algemeen en de aangesloten NIVRE-experts in het bijzonder te bewaken. Hoe denkt het NIVRE hier mee om te gaan?
Kwaliteit is voldoen aan de verachtingen. Die wordt bepaald door degene die de dienst ontvangt. Het belangrijkste is dat we als NIVRE-deskundige in staat worden gesteld om waarde te leveren, door onze deskundigheid, dan wel door voortvarendheid en empathie. De grens die we als industrie moeten trekken is als we geen waarde meer kunnen toevoegen. Dat werk zal uiteindelijk ook wegvallen door geautomatiseerde oplossingen.

Voor het handhaven van onze regels en het bewaken van onze goede naam kent het NIVRE twee instituten: het Tuchtrecht (voor externe partijen) en De Vertrouwens Commissie (NIVRE-ingeschrevenen onderling). Alhoewel het Bestuur ook bevoegdheden heeft om op te treden, heeft het NIVRE geen eigen apparaat om actief misstanden op te sporen. Dat is niet te betalen en ook niet wenselijk. We zijn dus vooral afhankelijk van onze ingeschrevenen en externe partijen om eventuele misstanden te melden. Er ligt een rol voor iedereen die bij het NIVRE betrokken is om de normen te bewaken, ook al kan dat oncomfortabel voelen (‘ik ben geen verklikker’).

Wij lossen een deelprobleem op; (Feiten verzamelen) Om de belofte van de verzekeraar aan zijn klant te waarborgen. Bij calamiteiten halen we de eerste ellende wel weg, maar om nou te zeggen dat wij alles oplossen.... Een externe lobby lijkt aardig, maar de markt van verzekeraars, makelaars en captives is ook behoorlijk 'versnipperd'. Er werkt nu een aantal niet NIVRE-experts voor verzekeraars en makelaars. Hoe gaan we ons ten opzichte van die niet NIVRE-experts onderscheiden?
Als expert/ deskundige zijn we onderdeel van het proces, en geven veel meer sturing dan de term ‘feitenverzamelaar’ doet vermoeden. We kunnen zeker niet alles oplossen maar hebben een belangrijke rol in de sturing van het proces en de beleving van de schade-leidende partij. Toekomstdroom blijft dat ook, of vooral, in een versnipperde wereld, iedereen terug kan vallen op een Marktautoriteit op het gebied van schade

Waarom in de visie objectief?. Onafhankelijk lijkt me een betere optie.
Graag verwijzen we naar de eerdere antwoorden inzake de term onafhankelijkheid.

Mooie woorden maar die menselijke maat, transparantie en objectiviteit is er vaak niet. Wat gaat het NIVRE bestuur ondernemen om deze normen en waarden te waarborgen?
Als NIVRE bestuur zetten we nu de stappen voor de nieuwe kaders. We hopen hiermee de aangesloten professionals zodanig te inspireren dat op den duur leidende begrippen als menselijke maat, transparantie en objectiviteit in onze gelederen als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het bestuur alleen kan niet borgen of garanderen. Door de gezamenlijk gevoelde noodzaak hieraan te werken hopen we het gewenste niveau te bereiken.

Waar in visie en missie lees ik de menselijke maat?
De menselijke maat wordt door het bestuur gezien als rand voorwaardelijk. In alles wat wij doen moet dat een is die aanwezig. In onze missie staat dat wij “waken over een integer, rechtvaardig proces, waardoor iedereen in vertrouwen verder kan”. Wij geloven dat wij daarmee de genoemde begrippen hebben ingesloten.

Afhankelijk van de branche vind ik de term probleemoplossend moeilijk inpasbaar. De opdracht is vaak niet zo geformeerd. Gaat het niet om de waarheidsvinding?
Er is grote diversiteit in de soorten opdrachten en schaden die NIVRE-deskundigen behandelen, evenals de mate waarin we invloed hebben op het gehele proces. Belangrijkste is dat we, linksom of rechtsom, wel onderdeel zijn van dit proces, ons hier ook goed bewust van zijn en er naar handelen om tot snel en goed resultaat te komen.

Stelling: de NIVRE expert Personenschade van de toekomst heeft minimaal Grotius gedaan. Eens?
Als NIVRE expert willen wij de focus houden op kwaliteit. Daar hoort ook bij dat je kritisch naar de opleidingsvereisten kijkt. Dat hoeft niet persé de Grotius opleiding te zijn, maar dat de opleiding de deskundigheid van de NIVRE-expert van de toekomst moet borgen, staat wel vast.

Ik zie de punten op de sheet, maar dat is een reflectie van het verleden. Waarom zouden die punten een richting kunnen aangeven voor de toekomst?
Wij hebben het vandaag gehad over hoe het NIVRE van de toekomst er wat ons betreft uit komt te zien. Dan is juist belangrijk om te zien waar we vandaan komen om ‘the gap’ te bepalen en vanuit die wetenschap een actieplan op te stellen.

Kunnen experts die in dienst zijn bij een verzekeraar nog wel ingeschreven blijven bij het NIVRE in verband met onafhankelijkheid?
Zeker! Het NIVRE staat voor onafhankelijkheid in (professioneel) oordeel. Dat maakt het voor de maatschappij-expert niet anders dan voor de expert van een expertise organisatie, of zelfstandige expert. Ook de rekeningen of salarissen van die twee groepen moeten worden betaald.

Staan we open voor reflectie van de gelaedeerden? M.a.w. zijn wij bereid te participeren in tevredenheidsonderzoeken in alle branches. Op het gebied van letselschade worden de eerste stappen gezet i.s.m. de Letselschaderaad.
Dat is een goede ontwikkeling, waarvan alle betrokken partijen kunnen leren. Of het NIVRE daar een rol in moet spelen, anders dan de ontwikkeling toejuichen, denken wij echter niet. 

Zijn er naar aanleiding van de onderzoeken, enquêtes, gesprekken e.d. cijfers/uitkomsten per branche? En zo ja, zijn die beschikbaar?
De branches hebben alle input geleverd, die uitkomsten zijn niet zodanig uitgewerkt dat die publiceerbaar zijn. Mocht daaraan bredere behoefte zijn werken we dat uit.

Het verbinden en verjongen van het NIVRE is een speerpunt van de afgelopen jaren. Toch zien we nog steeds dat er bij bedrijven zien dat senior expert worden aangetrokken van concullega’s en er geen/weinig focus ligt op het opleiden van nieuwe experts. Het is natuurlijk lastig vanuit het NIVRE hier tegen op te treden maar hoe gaan we als NIVRE ervoor zorgen dat het loont en goed is als bedrijven te investeren in nieuwe experts?
Dit punt verschilt per branche. In de Personenschade branche wordt er wel geïnvesteerd in opleiding van jonge experts. Als NIVRE gaan we ons inspannen om het vak van schade-expert aantrekkelijker te maken voor jongeren.

Zelfs mijn dochter van 16 begint in te zien dat papa een ontzettend leuke en gevarieerde baan heeft. Uit de mond van een puber is het toch een mooi compliment en juiste vaststelling.
Dank je wel! Wat een mooi vak hebben we, toch?

Er wordt nu erg ingezoomd op het schade-expertise (schadeproces/herstel). Hoe verhouden de gelieerde registers, zoals register Risicodeskundige tot de missie en visie van NIVRE. Hoe sluiten jullie deze registers aan?
Begrijpelijke vraag, dank! Wij hebben bij dit proces evenzeer de gelieerde registers betrokken. Ondanks dat de formulering van o.a. visie en missie erg op schade alleen gericht lijkt te zijn, is het zo bedoeld dat het alle registers “dekt”. Alleen willen we wegblijven van al te uitgebreide formuleringen (als/en/of/tevens) om de kernboodschap vooral leesbaar te houden.

Hoe verhoudt de missie van het NIVRE zich ten opzichte van bijvoorbeeld de komst van de directe verzekering, waarbij de schade mede wordt bepaald vanuit de polisvoorwaarden?
Wij hebben tijdens de bijeenkomst onderstreept dat de NIVRE-expert onafhankelijk is. In dat kader zou het dus niet uit moeten maken voor welke opdrachtgever men werkt. Om daar te komen in de letselschade is nog wel enige progressie nodig.

Waarom spreken van tegengestelde belangen bij het verschuiven van de zak geld? Zijn verzekeraar en verzekerde beide niet uit op een goede en correcte schaderegeling? (uiteraard uitzonderingen daargelaten) Het moet het doel van de expert zijn om dit goed te begeleiden.
Elke NIVRE-expert streeft er natuurlijk naar dat alle betrokken partijen blij zijn met zijn/haar tussenkomst. Een dus met het statement.

Maak een documentaire, branche breed, om te laten zien bij de universiteiten, maak deze dan wel spectaculair.
Een documentaire is een goeie suggestie. Om het echt goed te doen kijken we wel tegen hoge kosten aan, maar ondanks dat is het de moeite van het onderzoeken waard.

Trek dan ook jonge vrouwen aan in de technische beroepen/expertise, vrouwen in de directie van diverse expertise bureaus.
En over diversiteit en exclusiviteit: Ook als NIVRE bestuur zouden we graag een betere balans zien. Dus eens!

Onafhankelijkheid bestaat helaas niet, er is altijd een partij die je betaalt, het maximaal haalbare is professionele objectiviteit gebaseerd op deskundigheid.
Eens. Maar daaraan toegevoegd is inleving in de mensen die het allemaal overkomt.

 

 

U heeft zich in Extranet aangemeld voor de e-learning module Fraude en hiervan ontvangt u een bevestiging met een fictieve datum en een barcode. De aanmelding in Extranet is uitsluitend voor administratieve verwerking rondom deze module en kunnen wij niet tegenhouden. U kunt dit bericht negeren.

Het secretariaat geeft uw aanmelding na genoemde fictieve datum door aan Splint, de organisatie waar u daadwerkelijk de e-learning zult gaan volgen. Van Splint ontvangt u binnen twee weken een bevestiging van aanmelding en daarna heeft u 30 dagen de tijd om de e-learning module te volgen.

 

Het NIVRE hanteert per branche inschrijvingsvoorwaarden. In het algemeen dient een persoon reeds voornamelijk werkzaam te zijn als schade-expert in de buitendienst alsook als zodanig minimaal drie jaren ervaring te hebben. Hier vindt u meer informatie over inschrijving in het Register.

Het NIVRE is een onafhankelijk instituut en vanuit die positie verstrekken wij geen namen van NIVRE Register-Experts.
Het Register is openbaar en is te raadplegen op de website van het NIVRE, waar u zelf een NIVRE Register-Expert kunt kiezen. U dient bij schade aan uw voertuig dan wel eerst de branche Motorvoertuigen in het Register te selecteren.

PE-dossiers worden door het secretariaat op volgorde van PE-periode gecontroleerd. Het kan daarom voorkomen dat uw aanvragen niet direct worden gecontroleerd of geaccordeerd.

Een verzoek tot uitschrijving dient u uiterlijk vóór 1 november persoonlijk en schriftelijk bij het secretariaat van het NIVRE in te dienen.
Wanneer het verzoek na 1 november is ingediend, blijft de verplichting van de jaarbijdrage over het opvolgende jaar van kracht.

Kandidaten ingeschreven in het Register van Experts behoeven geen PE-punten te behalen. Dit geldt eveneens voor het geassocieerde Register Risicodeskundige.

Kandidaten ingeschreven in het Register van Coördinatoren Fraudebeheersing dienen wel PE-punten te behalen.

Per PE- periode van twee jaar kunnen maximaal 4 PE-punten meegenomen worden naar de volgende PE-periode.

Het is niet mogelijk om seminars die het NIVRE organiseert te volgen voor personen die niet staan ingeschreven in het Register van het NIVRE. Het NIVRE organiseert seminars en cursussen specifiek voor de NIVRE-experts voor inschrijving of voor het PE-programma.

Conform het PE-reglement kent het NIVRE uitsluitend punten toe per kennis-uur en wordt er voor een lezing van een half uur geen PE-punten toegekend. Wanneer men binnen één jaar twee verschillende lezingen van een half uur aantoonbaar heeft gevolgd, kent het NIVRE 1 PE-punt toe.

Er bestaat geen opleiding of cursus "Schade-expert". Expertisebureaus of expertise- organisaties verzorgen intern een praktijkopleiding tot schade-expert.

Het merendeel van de NIVRE Register-Experts werkt bij Expertisebureaus of Expertise-organisaties. Veel van deze organisaties hebben kantoren verdeeld over Nederland en/of de schade-experts die bij hen werkzaam zijn, werken binnen een bepaalde regio.
U kunt in het Register zelf een keuze maken voor een NIVRE Register-Expert of Expertisebureau en wanneer u daar contact mee opneemt, zullen zij u hierover verder informeren