Branchebegrippen

Aan de branchebegrippen kunnen geen rechten worden ontleend.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AVP

Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren.

Arbiter

Een arbiter in een schadevaststellingsprocedure is een deskundige die als doel heeft de schade vast te stellen indien de schade-expert van verzekeraar en de contra-expert niet tot een overeenstemming komen. De uitspraak van een arbiter is bindend.

AVB

Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven.

Akte van disakkoord

Document dat wordt opgesteld wanneer twee experts inzake een schade niet tot overeenstemming kunnen komen. In de akte wordt beider taxatie opgenomen, waarna het document aan de derde schatter wordt overhandigd. Deze dient vervolgens binnen de grenzen van de taxaties van de eerste schatters zijn taxatie vast te stellen.

Akte van Cessie

Een formeel document waarin is vastgelegd dat een leverancier zijn factuur, voor het leveren van zijn diensten, rechtstreeks aan hem wordt betaald.

Akte van Benoeming

Officieel document dat wordt opgemaakt door de expert van verzekeraars wanneer een contra-expert in een schadeprocedure wordt benoemd.

Aansprakelijkheid schade

Wettelijke verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen van derden door verwijtbare en vermijdbare handelingen.